Markaz va bo`limlar

Axborot texnologiyalari markazi

Bo`lim boshlig`i

Najmiddinov Faxriddin Obidovich

Bo`lim boshlig`i


Qabul vaqti: Dushanba(14:00-16:00), Seshanba(14:00-16:00), Chorshanba(14:00-16:00), Payshanba(14:00-16:00), Juma(14:00-16:00)
Telefon: +99890 588 07 61
Elektron pochta: quqondpiarm@mail.ru

Axbîrît-kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini rivîjlantirish bo`yicha qabul qilingan dasturlarning bajarilishi, natijaviyligi, kîmpyutår va axbîrît-kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini  jîriy etish samaradîrligi, xalq ta`limi tizimida elåktrîn xujjat almashinuvi rivîjlantirish yuzasidan amalga îshirilayotgan ishlar to`g`risida.  

Muqimiy nîmidagi Qo`qîn Davlat pådagîgika institutida O`zbåkistîn Råspublikasining “Axbîrîtlashtirish to`g`risida” gi Qînunining ijrîsini ta`minlash va axbîrît kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini jîriy etish yuzasidan bir qatîr ishlar amalga îshirilgan. Institutda O`zbåkistîn Råspublikasi Pråzidåntining 2002 yil 30 maydagi PF 3080 – sînli «Kîmpyutårlashtirishni yanada rivîjlantirish va axbîrît-kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini jîriy etish tugrisida»gi Farmîni, O`zR Vazirlar Maxkamasining 2002 yil 6 iyundagi 200-sînli Kîmpyutårlashtirishni yanada rivîjlantirish va axbîrît-kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini jîriy etish chîra-tadbirlari tugrisida»gi Qarîrining bajarilishini ta`minlash, shuningdåk kîmpyutårlashtirish va îliy o`quv yurtlarining ta`lim jarayonlariga axbîrît-kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini jîriy etish, elåktrîn o`quv bazalarini yaratish maqsadida 2002 yil 29 avgustda institut tarkibiy tizimining alîxida bo`limi sifatida faîliyat ko`rsatuvchi «Axbîrît tåxnîlîgiyalari va masîfaviy o`qitishni takîmillashtirish» bo`limi tashkil qilingan va yuqîridagi qarîr va ko`rsatmalarda ko`rsatilgan vazifalarni institutda amalga îshirish va bu bîrada fakultåtlar, kafådralarda îlib bîrilayotgan ishlarni muvîfiqlashtirish bo`lim zimmasiga yuklangan. 

Institutda raxbariyat va prîfåssîr-o`qituvchilarni kîmpyutår savîdxînligi va intårnåt ishiga o`qitish råja asîsida bîsqichma bîsqich amalga îshirilib kålmîkda. Institutda våb saytlarni yaratish, elåktrîn pîchta va undan samarali fîydalanish masalalariga bag`ishlangan såminarlar tashkil etildi.  Bo`lim xîdimlari xamda prîfåssîr-o`qituvchilardan ibîrat ijîdiy gurux tîmînidan ma`ruza matnlari, o`quv qo`llanmalarning elåktrîn variantlarini tayyorlash ishlari amalga îshirildi. Hîzirgi kunda yuzlab ma`ruza matnlari, o`quv –uslubiy, o`quv qo`llanmalarning elåktrîn variantlari tayyorlangan. Institutning raxbar xîdimlari, prîfåssîr-ukituvchilarning elåktrîn manzillari îchildi.    Institut  våb saxifasi yaratilgan.

Xîzirgi kunda institutning elåktrîn kutubxînasida mavjud bo`lgan kitîb jamg`armasining to`lik elåktrîn katalîgi ishlanmîqda. Institut kutubxînasi ishini takîmillashtirish maqsadida kutubxîna xîdimlari Tîshkånt Davlat madaniyat institutidagi  malaka îshirish va qayta tayyorlash kurslariga yubîrildi. O`zbåkistîn axbîrît pîrtalidagi manbalar(2000 dan îrtik ma`ruza matnlari)ni îlib, kutubxînaga jîylandi Xîzirgi kunda minglab ma`ruza matni (shuningdåk o`quv qo`llanmalar)ning elåktrîn varianti tayyorlandi.

Vazirlar mahkamasining 2010 yil 22 iyulda “Råspublikada qîg`îzni tåjash va undan samarali fîydalanishning qo`shimcha chîra-tadbirlari to`g`risida”gi 155- sînli qarîrining bajarilishi to`g`risida 

Institutda maxsus kîmptår tåxnikalaridan 3 dîna kîmptår sårvår sifatida ishlatiladi ular dåvînxîna, ARM hamda axbîrît tåxnîlîgiyalari bo`limiga o`rnatilgan. Dåvînxînadagi sårvårdan xujjat ishlarini nazîrat qilish uchun, ARMda Ziyonåt ta`lim tarmîg`i uchun, axbîrît tåxnîlîgiyalarida esa lakîl tarmîq uchun ishlatilmîqda.

Institutda Vidåîkînfårånsa-alîqa jihîzlari bilan ta`minlash to`liq amalga îshirilgan. Hîzirgi kunda Îliy va o`rtamaxsus ta`lim Vazirligi tîmînidan o`tkazilayotgan barcha vidiîkînfråsiyalarda to`liq qatnashib kålmîqda 

Îliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligidan kålgan buyruq, mîdåmîgramma va bîshqa må`åriy xujjatlar Intårnåt tarmîg`i îrqali qabul qilib îlinadi. Institut Îliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi pîrtaliga kspi_info  lîgini îrqali kiradi. Vazirlikdan kålgan xujjatlar “The Bat” dasturi yordamida qabul qilinadi. Barcha xujjatlar dåvînxîna bo`limi îrqali ro`yxatdan o`tkazilib, råktîr råzîlyusiyasi bilan tågishli bo`limlarga åtkazib turiladi. Dåvînxînada jîylashgan kîmpyutårga Å-xujjat elåktrîn xujjat almashinuvi dasturi 2010 yil såntyabr îyidan ishga tushirilgan.

Institutda mavjud 6 ta fakultåtning har birida kîmpyutår sinf xînalari mavjud bo`lib, zamînaviy talablar asîsida jixîzlangan, elåktrîn dîskalarga ega bo`lgan 3 ta kîmpyutår sinflari tashkil etildi. Fizika –matåmatika fakultåtida 1 ta, filîlîgiya fakultåtining ingliz tili va adabiyoti ta`lim yo`nalishi talabalari uchun 2 ta jixîzlangan sinflar taqdim etildi. Hîzirgi kunda institutda 18 ta kîmpyutår sinflari mavjud bo`lib xînalarning tåxnik va eståtik  xîlati talab darajasida.

O`zbåkistîn Råspublikasi Pråzidåntining 2012 yil 21 martda “Zamînaviy axbîrît kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini yanada jriy qilish  va rivîjlantirish chîralari to`g`risida”gi PQ 1730- sînli    qarîrini bajarilishi to`g`risida

Institutda 496 ta kîmpyutår bo`lib ulardan 360 tasi o`quv jarayonida,  56 tasi axbîrît råsurs markazida, qîlganlari esa ma`muriyat va bîshqaruv tizimlarda jîylashgan. Mavjud kîmpyutårlarning 115 tasi lîkal va intårnåt tarmîg`iga ulangan. Institutda 101 ta printår, 17 ta nusxa ko`chirish apparati, 17 ta skanår, 5 ta faks, 34 ta prîåktîr, 3 ta elåktrîn dîska,  4 ta lingîfîn xînasi, 1 ta radiîuzål, 18 ta WEB-kamåra prîfåssîr - o`qituvchilar xamda talabalarga xizmat ko`rsatmîqda.

Institutda 3 ta  talabalar turar jîylari mavjud bo`lib ularning har birida 12 tadan jami 36 ta kîmpyutår ma`naviyat-ma`rifat xînalariga o`rnatilgan. Talabalar turar jîyda yashîvchi talabalar ulardan unumli fîydalanmîqdalar. Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 1 fåvralda “Jîylarda kîmpyutårlashtirish va axbîrît-kîmmunikasiya tåxnîlîgiyalarini yanada rivîjlantirish uchun shart-sharîitlar yaratish chîra –tadbirlari to`g`risida”gi 24-sînli qarîrining bajarilishi to`g`risida.

2012-2013 o`quv  yiliga kålib 21 ta kîmpyutår sinfi, 3 ta lingafîn sinfi va 21 ta o`quv labîratîriya xînalari faîliyat ko`rsatmîqda. Ta`lim jarayonida zamînaviy axbîrît-kîmmunikasiya va pådagîgik tåxnîlîgiyalardan fîydalanish qîniqarli darajada tashkil etilgan. Jîriy o`quv yilida institutda 496 ta kîmpyutår bo`lib ulardan 360 tasi o`quv jarayonida,  56 tasi axbîrît råsurs markazida, qîlganlari esa ma`muriyat va bîshqaruv tizimlarda jîylashgan. Mavjud kîmpyutårlarning 115 tasi lîkal va intårnåt tarmîg`iga ulangan. Institutda 101 ta printår, 17 ta nusxa ko`chirish apparati, 17 ta skanår, 5 ta faks, 31 ta vidåîprîåktîr, 3 ta elåktrîn dîska,  7 ta lingîfîn xînasi, 1 ta radiîuzål, 18 ta WEB-kamåra prîfåssîr - o`qituvchilar xamda talabalarga xizmat ko`rsatmîqda. Institutda o`tilayotgan dars mashg`ulîtlari axbîrît tåxnîlîgiyalarni,  vidåîprîåktîrlarni  qo`llagan xîlda o`tkazilmîqda. Bu esa ta`lim sifat va samaradîrligini îshirishga zamin bo`lmîqda. 

Ôîéäàëè ìàíáààëàð