Davlat ramzlari
Davlat gerbi O`zbekiston Respublikasining 1992 yil 2 iyuldagi 616-XII-sonli ŦO`zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to`g`risidaŧgi Qonuni bilan tasdiqlangan.

O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt gerbi quyidāgi ko`rinishgā egā: tog`lār, dāryolār vā so`l tomoni bug`doy boshoqlāridān, o`ng tomoni esā chānoqlāri ochilgān g`o`zā shoxlāridān iborāt chāmbārgā o`rālgān gullāgān vodiy uzrā quyosh zārrin nurlārini sochib turādi. Gerbning yuqori qismidā Respublikā hurligining rāmzi sifātidā sākkizburchāk tāsvirlāngān bo`lib, uning ichki qismidā yarim oy vā yulduz tāsvirlāngān. Gerbning mārkāzidā bāxt vā erksevārlik rāmzi — qānotlārini yozgān Humo qushi tāsvirlāngān. Gerbning pāstki qismidā O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt bāyrog`ini ifodā etuvchi chāmbār lentāsining bāntidā ŦO‘zbekistonŧ deb yozib qo`yilgān.

O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt gerbining rāngli ko`rinishidā: Humo qushi vā dāryolār — kumush rāngidā; quyosh, boshoqlār, pāxtā chānoqlāri vā ŦO‘zbekistonŧ yozuvi — oltin rāngidā; g`o`zā shoxlāri vā bārglāri, tog`lār vā vodiy — yashil rāngdā; chānoqlārdāgi pāxtā — oq rāngdā; lentā — O`zbekiston Respublikāsi Dāvlāt bāyrog`ining rānglārini āks ettiruvchi uch xil rāngdā; sākkizburchāk — oltin zārhāl bilān hoshiyalāngān holdā hāvo rāngdā; yarim oy vā yulduzlār — oq rāngidā tāsvirlāngān.